اسلام مشتركات زيادي بين شيعه و سني دارد و اختلافات آن اندك است

 

 

 


                                                           

مولوي عبدالحميد روز سه شنبه در هفتمين كنفرانس بين المللي انديشكده هاي جهان اسلام (مجمع جهاني اسلام ) در يزد افزود: اختلاف هاي گرايشي و قومي نبايد رخ دهد بلكه بايد مسلمانان گفتمان و مذاكره را در پيش گيرند.

 
وي تاكيد كرد: مسلمانان بايد حقوق اقليت هاي ديني – قومي و مذهبي را رعايت و كرامت انساني و حقوق اقليت هاي ديني از جمله يهودي – زرتشتي و نصاري (مسيحي ) را رعايت و حرمت آنان را حفظ كنند.

مولوي عبدالحميد گفت : اسلام – دين جنگ – خشونت و افراطي گري نيست – البته اين دين – جهاد دارد و در مقابل تجاوزگران و كساني كه منطق گفتمان و
استدلال و عدالت ندارند و به افراطي گري مي پردازند- جهاد مي كند.
 
امام جمعه اهل سنت زاهدان ادامه داد: دين اسلام – دين صلح- دوستي – رحمت و آخرين دين پروردگار و دين فطرت هاست.  

وي اظهارداشت: ظلم است كه اين دين را خشن – سخت و تند در دنياي امروز و يا هر زمان ديگر عرضه كنيم : در اين دين – صلح سازش و مداراست
و اجبار در آن وجود ندارد بلكه اختيار است و با غير مسلمان هم سازش دارد.
 
وي اضافه كرد: امروز افراطيون صهيونيسم كه بيش از ۶۰ سال فلسطين را اشغال كردند- حاضر به صلح و سازش نيستند و پاي ميز مذاكره نمي نشينند
 
مولوي عبدالحميد تصريح كرد: اسلام – دين صلح و گفتمان است و كسي نبايد از آن سوء استفاده و آن را دين افراطي گري معرفي كند

وي بهترين راهكار براي بررسي در كنفرانس را پرداختن به مشترکات مذاهب و فرق مختلف اسلامي بيان کرد و افزود: دين اسلام – مشتركات زيادي بين شيعه و سني دارد و اختلافات آن اندك است از اين روز همه ما بايد دين اسلام را تبليغ كنيم .

هفتمين كنفرانس بين المللي انديشكده هاي جهان اسلام (مجمع جهاني اسلام ) سه شنبه در هتل صفاييه يزد آغاز به كار كرد و امروز هم بکار خود ژايان مي دهد.

تلاش براي مفاهمه و رسيدن به نقاط مشترك دنياي اسلام و ارائه آموزه هاي فراگير از اصول و احكام اسلامي بر اساس آنها و مبارزه با تعاريف نادرست
تعاليم اسلامي توسط جريان هاي انحرافي و خشونت گرا از ديكر اهداف اجلاس محسوب مي شود.