اعتدال خط میانه خلقت

از اینرو اسلام که دین عقلانیت و بهترین راهنمای جاده ی اعتدال است، در نسخه ی شفا بخش خود انسان را به دوری جهل و پی آمدهای ناگوار آن توجه داده است .

از آنجایی که خلقت آسمانها و زمین بر پایه عدل و اعتدال استوار شده است (وبالعدل قامت السموات والارض)، ضرورتا می بايستي تمام اجزاء این پیکره ی عظیم

بر همین منوال بچرخند، (الا والی الله تصیر الامور) و هر گونه خروج از این خط میانه خروج از جاده ی حق بحساب می آید، چنانکه در بیان دیگری فرمودند:

(وبالحق قامت السموات والارض).جاده ای که اگر درست پیموده شود، انسان در آرزوی کمال را به نهایت مقصد و مطلوب خود خواهد رساند. مسیر اعتدال که همان

راه استوار عقلانیت است و با هر جهت گیری غیر عقلانی در تضاد است. و جاهل امکان راه یابی در این مسیر معتدل و عقلانی را ندارد، زیرا جهل بن مایه ی هر

افراط و تفریط است (لاتری الجاهل الا مفرطا او مفرطا). وجاهل تلاشگری است که در غیر مسیر کمال خود قدم بر می دارد و راه به جایی نخواهد برد. انسان بعنوان

مسافر جاده اعتدال و عقلانیت، می بایستی در امور خود از نگرش تا نگارش و هر عمل و عکس العملی، میانه روی را اساس کار خود سازد، تا که این مسافر

به سلامت به مقصد مطلوب و کمال لایق خود نایل آید.

از اینرو اسلام که دین عقلانیت و بهترین راهنمای جاده ی اعتدال است، در نسخه ی شفا بخش خود انسان را به دوری از جهل و پی آمدهای ناگوار آن توجه داده

است: (الیمین والشمال مضلة والطریق الوسطی هی الجادة). اسلام نه تنها در عمل بلکه در نگرش هم ما را از سوء ظنهای بی جا و قضاوتهای غیر واقع بینانه برحذر

داشته و دستور به نگرش عقلانی و انتخاب بهترینها می دهد: (ضع فعل اخیک علی احسنه)، کار برادر دینی خود را بر بهترین محمل قرار ده. در اینگونه دیدگاه میانه

رو و واقع بین هر کس که بر طبل تفرقه بزند، جزء بدنه اسلام محسوب نمی شود، و به ادعا خود را به آن نسبت داده است. و پیامبر رحمت او را پذیرا نیست. نتیجه

آنکه نامگذاری مهم نیست، هر کس که باشی و جزء هر فرقه ای که بحساب آیی، داعش نامندت یا دیگری اگر در تفکر و عمل میانه رو نیستی قانون برپایه ی عدل

خلقت و دستورات مبتنی بر اعتدال اسلام تو را از خود نمی داند. و دیر یا زود در برابر جریان عدالت محور هستی و عقلانیت پسند دینی حذف خواهی

شد. و به بخش سیاه موزه ی خلقت خواهی پیوست، تا عبرت آیندگان باشی.

حجت الاسلام والمسلمین احمد شفیعی نیا مدیر گروه فقه و حقوق