فرق و مذاهب کلامی

نویسنده: علی ربانی گلپایگانی
ناشر: انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی
شامل شش بخش و ۵۷ درس

_______________________________

این کتاب توسط استاد، علی ربانی گلپایگانی نگارش شده و در سال ۱۳۸۱ انتشارات مرکز جهانی علوم اسلامی آنرا چاپ نموده است .

این کتاب شامل ششش بخش و ۵۷ درس می باشد:

«بخش اول: كليّات»
● درس اول : علم مِلَل و نِحَل چيست؟
● درس دوم: حديث هفتاد و سه فرقه
● درس سوم: فرق و مذاهب كلامى
● درس چهارم : نخستين اختلافات
● درس پنجم: روش سَلَف در عقايد

«بخش دوم: فرقه‏ هاى شيعه»
● درس ششم: درباره‏ اصطلاح شيعه
● درس هفتم: افسانه‏ عبداللّه‏ بن سب
●درس هشتم: تحولات سياسى و اجتماعى در تاريخ تشيع
● درس نهم: فرقه‏ هاى شيعه
● درس دهم: اسماعيليه و انشعابات آن
● درس يازدهم: اصول عقايد، آثار علمى و دانشمندان اسماعيليه
● درس دوازدهم: فاطميان و قرامطه
● درس سيزدهم: فرقه ‏هاى ديگر اسماعيليه
● درس چهاردهم: تاريخ پيدايش زيديّه و عقايد زيد بن على
● درس پانزدهم : زيديه و امامت
● درس شانزدهم : فرقه‏ هاى زيديه
● درس هفدهم : عقايد كلامى و دانشمندان زيديّه
● درس هيجدهم : رهبران قيام و شهادت
● درس نوزدهم : شيعه‏ اثنا عشريه (اماميّه)
● درس بيستم : مذهب اماميه و روش بحث درباره‏ عقايد
●درس بيست و يكم : برخى از مشاهير متكلمان اماميه (قرن‏هاى  ـ )
● درس بيست و دوّم: برخى از مشاهير متكلّمان اماميه (قرن‏هاى  ـ )

«بخش سوم: فرقه ‏هاى اهل سنّت»
● درس بيست و سوم : درباره‏ى اصطلاح اهل سنّت
● درس بيست و چهارم : اهل الحديث و حنبليّه
● درس بيست و پنجم : مذهب سلفيه
● درس بيست و ششم : پيشواى مذهب اشعريه
● درس بيست و هفتم : منهج كلامى اشعرى و نوآورى ‏هاى او
● درس بيست و هشتم : تحولات در مذهب اشعرى و عقل گرايان اشاعره
● درس بيست و نهم : مشاهير متكلمان اشعرى
● درس سى‏ام : مؤسّس مذهب ماتريديه
● درس سى و يكم : روش ماتريدى در علم كلام
● درس سى و دوم : مقايسه‏ آراى ماتريدى با عدليه و اشعريه
● درس سى و سوم : عقايد كلامى ماتريدى
● درس سى و چهارم : مشاهير متكلمان ماتريديه

«بخش چهارم : ديگر مذاهب و فرق اسلامى»
● درس سى و پنجم : فرقه‏ قدريّه
● درس سى و ششم : تاريخ ظهور و مؤسّس مذهب معتزله
● درس سى و هفتم : اصول مذهب معتزله
● درس سى و هشتم : تحولات تاريخى در مذهب معتزله
● درس سى و نهم : فرقه‏ى مرجئه
● درس چهلم : فِرَق خوارج
● درس چهل و يكم : فرقه‏ى أباضيّه
● درس چهل و دوم : جهميّه
● درس چهل و سوم : ضراريّه، نجّاريه و كرّاميّه

«بخش پنجم: فرقه ‏هايى از غلات»
● درس چهل و چهارم : غلو و غاليان
● درس چهل و پنجم : فرقه‏ دروزى
● درس چهل و ششم : فرقه‏ نصيريّه
● درس چهل و هفتم : فرقه‏ اهل حق
● درس چهل و هشتم : فرقه‏ شيخيّه و كشفيّه
● درس چهل و نهم : مسلك بابيّه و بهائيه
● درس پنجاهم : قاديانيه يا احمديه

«بخش ششم: تبيين پاره‏اى از اصطلاحات»
● درس پنجاه و يكم : حشويه و رافضه
● درس پنجاه و دوم : عدليه
● درس پنجاه و سوم : تفويض و مفوِّضه
● درس پنجاه و چهارم : تأويل و مؤوِّله
● درس پنجاه و پنجم : صفاتيه و معطِّله
● درس پنجاه و ششم : مشبِّهه و مجسِّمه
● درس پنجاه و هفتم : تفضيليه و وعيديه