نامه دوم مقام معظم رهبری اثربخشی خود را به‌خوبی نشان داد