گروه مطالعات قرآن و حدیث

اين گروه كه به منظور تبيين معارف اصيل قرآن، علوم قرانى و حديثى با رويكرد تقريب و تعميق وحدت بين پيروان مذاهب اسلامى و نيز پاسخگويى به شبهات فكرى مسلمانان در اين زمينه تأسيس گردیده است از جمله مراکز پژوهشى مجمع جهانى تقريب است كه تا كنون فعاليتهاى علمى اش را در قالب گروه قرآن و حديث انجام داده است. ضرورت تأسيس اين پژوهشكده كه آثار فراوانى از آن منتشر شده است،از جهت بوده است كه امروزه بيش از هر زمان ديگر تهاجم استكبار جهانى در تشديد و تعميق اختلافات بين مذاهب گسترش يافته است.

۱ ـ اهداف:

۱ ـ ۱ ـ تعميق وحدت و تفاهم ميان پيروان مذاهب اسلامى از طريق برجسته سازى نقاط مشترك در متون اسلامى با محوريت قرآن كريم و سنت نبوى.
۲ ـ ۱ ـ تبيين معارف اصيل قرآن و سنت و پالايش پيرايه هاى جمود و تعصب از آنها در ميان پيروان مذاهب اسلامى.
۳ ـ ۱ ـ پاسخگويى به نيازها و شبهات در مورد اختلاف آراء و آموزه هاى دينى در ميان پيروان مذاهب اسلامى در زمينه قرآن و حديث.

۲ ـ رسالت:

۱ ـ ۲ ـ دريافت سياست هاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب در زمينه تحقيق و پژوهشهاى قرآنى و حديثى مقارن.
۲ ـ ۲ ـ تدوين و پيشنهاد برنامه سالانه و بلند مدت پژوهشى در زمينه قرآن و حديث در چهارچوب اهداف و سياست هاى پژوهشى مجمع جهانى تقريب.
۳ ـ ۲ ـ نيازشناسى پژوهشى و بررسى و طبقه بندى موضوعات قرآنى و حديثى.
۴ ـ ۲ ـ اجراى طرحهاى پژوهشى در حوزه تخصصى قرآن و حديث.
۵ ـ ۲ ـ بررسى و كارشناسى موضوعات قرآنى و حديثى كه از ناحيه پژوهشگران پيشنهاد مى گردد.
۶ ـ ۲ ـ ارتباط و تعامل با مراكز و مؤسسات قرآنى و حديثى جهت تبادل اطلاعات و ارتقاى سطح كيفى فعاليت ها.

۳ ـ سياست ها:

۱ ـ ۳ ـ تحكيم وحدت اسلامى ميان مسلمانان با محوريت قرآن و سنت.
۲ ـ ۳ ـ اهتمام بر تعامل مشترك با پيروان سائر مذاهب اسلامى بر محور قرآن و سنت.
۳ ـ ۳ ـ پرهيز از تكفير و تفسيق ساير مسلمانان و پيروان مذاهب اسلامى با محوريت قرآن و سنت.
۴ ـ ۳ ـ تعامل و احترام در موارد اختلاف ميان مسلمانان و مذاهب اسلامى.
۵ ـ ۳ ـ تأكيد بر رعايت استانداردهاى علمى در پژوهش ها.