الاقتصــاد الاسـلامــی دروس فی المذهب و تاصيل للمسائل المستحدثة

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: محمد علی تسخیری

سال چاپ: 1384

معرفی:

کتاب حاضر كه ترجمه فارسی آن نیز موجود است، گزیده اندیشه ­های شهید امام سید محمّد باقر صدر در حوزه اقتصاد اسلامی است، و رویکردهای شریعت اسلامی را در این حوزه تبیین می‌کند.

کتاب در دو بخش کلی سامان یافته و هر بخش حاوی سی و شش درس است.

نویسنده در بخش اول ابتدا به نقد مکتب های سوسیالیسم و سرمایه‌داری پرداخته و بر آن است ناکارآمدی و ناتوانی آنها را از جنبه ­های مختلف نشان دهد. وی در ادامه این بخش با تبیین احکام، مفاهیم و آموزه ­های اسلامی، مکتب اقتصادی را در این دین آشکار می‌سازد.

بخش دوم که حجم بسیار بیشتری را در بردارد به بررسی جنبه­ های مختلف اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. نویسنده در این بخش ضمن تبیین تفصیلی حیات اقتصادی در پرتو دین اسلام، برخی احکام اقتصادی و مسائل مستحدثه و جدید و ادله فقهی آنها را تشریح کرده است. در ادامه این بخش برخی مسائل مربوط به نظریه اسلامی بانک­ها واحکام شریعت اسلامی درباره تسهیلات و خدماتی که بانک­های سنتی عرضه می کنند، بحث شده است.

موضوعات برخی از دروس این بخش از این قرار است: بررسی روش شهید صدر در شناخت مکتب اقتصاد اسلامی؛ اقتصاد اسلامی: مبانی وزمینه اعتقادی و قانونی؛ وظایف کلی حکومت در زمینه اقتصادی، تأمین اندیشه در اندیشه امام علی(ع)، مسئولیت حکومت در اقتصاد اسلامی؛ واردات حکومت اسلامی؛ آزادی اقتصادی: مبانی و حدود آن در اسلام؛ اسلام و توسعه و نقش زن مسلمان؛ ابعاد انسانی وقف اسلامی؛ قانون اجرای عقود؛ گوشه­ هایی از تاریخ تجربه بانک ­های اسلامی؛ تجربه جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی فقهی بانک اسلامی؛ و معیارهای پذیرش تسهیلات و خدمات بانکی از دیدگاه اسلام.