التاويل فی مختلف المذاهب والآراء

موضوع:

قرآن و تفسیر

نویسنده: محمد هادی معرفت

سال چاپ: 1384

معرفی:

نویسنده این کتـاب دربـاره تـأویـل و دیدگاه­ ها و نظریات مذاهـب مختلف نسبت به آن پژوهش می‌كند و جزئیات و مسائل تأویـل را با روشی که بسیاری از پژوهشگران حوزه علوم قرآنی به آن پرداخته اند، بررسی می‌نماید تا تفاوت میـان تأویـل در مقـام علمی که به فحـوا و مضمـون کـل آیـات می‌پردازد و افترائاتـی را كه چون «تأویـل» است بر آن وارد می شود، به سبکـی شفـاف و تطبیقـی و به دور از سفسطه و مغالطه وفهم سنتی و اشتباه تبیین كند.

نویسنده در ابتدا مباحثی نظیر مفهوم تأویل به مفهوم تبیین کلی آیه را تشریح کرده، در ادامه به موضوع­‌هایی چون تفسیر، مجاز، هرمنوتیک و ارتباط آنها را با تأویل بیان می كند.

مبحث بعدی کتاب به حروف مقطعه از منظر تأویل اختصاص دارد. یکی از موضوع‌های این بخش «حروف مقطعه در روایت ­های مختلف» است که شش روایت در مورد آن تشریح شده است.

اعجاز حسابی آغاز سوره­ ها و اعجاز رقمی قرآن کریم از مباحث پایانی کتاب است. در پایان به نظریه سعد عبدالمطلب العدل، پژوهشگر مصری در کتاب الهیروغلیفیه تفسیر القرآن الکریم پرداخته شده که مدعی است حروف مقطعه آغاز سوره­ ها، واژه­ هایی برگرفته از زبان قدیم مصری است و مفاهیمش با آیات سوره قرآن کریم مناسب و سازگار می‌باشد.