الصوم معطیاته، احکامه والروایات المشترکة فيه

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: محمدعلی تسخيری و محمود قانصوه

سال چاپ: 1381

معرفی:

کتاب حاضر که دومین اثر از مجموعه «سلسله الاحادیث المشترکه» است، به موضوع روزه، احکام و دستاوردهای آن اختصاص دارد.

کتاب از سه فصل کلی تشکیل شده و هر فصل شامل چند بخش است.

فصل اول حاوی پنج بخش در آثار معنوی روزه، عظمت ماه مبارک رمضان، مقام روزه دار، اهمیت عبادت در این ماه، مستحبات و . . . است.

فصل دوم کتاب درباره احکام روزه است که در چهارده بخش تنظیم شده است. زمان وجوب روزه در ماه مبارک رمضان، واجبات روزه، احکام تناول، مباحث مربوط به هلال ماه، روزه در ماه­ های دیگر، احکام روزه قضا، احکام شک، روزه مستحبی و روزه مکروه، اعتکاف، زکات فطره، نماز عید فطر از مطالب این فصل است.

فصل سوم و پایانی کتاب که حجم عمده کتاب (صفحه ۸۷ تا ۳۴۳) را در برگرفته، به روایات و احادیث مشترک اهل سنت و شیعه درباره روزه و مسائل مختلف آن اختصاص دارد. این فصل در هفت بخش تنظیم شده است که موضوعات آن عبارتند از: «فضیلت روزه و روزه دار و ماه مبارک رمضان»، «احکام درستی و نادرستی روزه دار»، «احکام روزه»، «امساک، وجوب وعدم وجوب برخی مسائل در آن»، «آداب روزه دار»، «قضای روزه» و مسائل دیگر مربوط به روزه و روزه دار و ماه مبارک رمضان. فهارس آیات، احادیث و موضوعات، پایان بخش کتاب است.