تحریر المجلة (جلد۳)

موضوع:

فقه و اصول

نویسنده: محمّدحسين کاشف الغطاء

سال چاپ: 1389

معرفی:

حکومت عثمانی زمانی که به قدرت رسید، برای اجرای احکام شرعی در ممالک خود، با همکاری فقیهان و علمای دینی به وضع و تألیف کتابی با عنوان المجله اقدام کرد. این کتاب که بر اساس مذهب حنفی نگارش یافته بود، جنبه مذهبی بر آن غلبه داشت، لذا بسیاری از علمای مذاهب اسلامی به شرح ابهامات و حاشیه نویسی بر آن روی آوردند که نتیجه آن تألیف ۱۴ شرح بود. یکی از علمایی که به شرح این اثر پرداخته عالم و فقیه شهیر امامیه شیخ محمّدحسین کاشف الغطاء است که با نقد و استدراک بر المجله کتاب گرانقدر تحریر المجله را تألیف کرده است.

 کتاب حاضر تصحیح این کتاب است که درپنج مجلد به طبع رسیده است. مصحح در مقدمه پرحجم و ارزشمندی در دو بخش به معرفی المجله و شروح مختلف و محتوای آن و نیز مؤلف تحریر المجله پرداخته و در پایان شیوه تصحیح خود را تبیین کرده است. مصحح در تصحیح خود اساس کار را بر کتاب چاپی انتشارات الحیدریه وابسته به کتابخانه المرتضویه نجف (۱۳۵۹ ق.) گذاشته و به دلیل فقدان کتاب المجله به بعضی از شروح آن نظیر شرح سلیم لبنانی و شرح علی حیدر مراجعه کرده است. بررسی و قرائت متن کتاب، استخراج آیات قرآنی، احادیث و روایات، استخراج متون فقهی وارد شده در متن، شرح واژگان غریب و دشوار بر اساس فرهنگنامه ­های مختلف، ذکر زندگینامه مختصری از اعلام وارد شده در کتاب، تصحیح برخی اشتباهات نحوی، لغوی، املائی، عنوان گذاری برای مطالب در صورت نیاز، ایجاد نمایه آیات، روایات، اشعار، امثال، اعلام، اماکن و . . . از ویژگی­ های تصحیح این کتاب است. مطالب مجلدات کتاب از این قرار است:

مجلد اول: بحث قواعد عمومی در المجله؛ قواعد مستدرکه بر قاعده­ های المجله؛ بیوع.

مجلد دوم: اجاره؛ کفالت؛ حواله؛ رهن؛ امانات.

مجلد سوم: هبه؛ غصب و اتلاف؛ حجر؛ اکراه و شفعه؛ شرکت ­ها.

مجلد چهارم: وکالت بر صلح و ابراء؛ اقرار؛ دعوی؛ بینات و تحلیف؛ قضاء.

مجلد پنجم و پایانی کتاب به فهرست آیات، روایات، اعلام، طوائف و قبائل، اماکن، کتاب­ های وارد شده در متن، امثال و . . . اختصاص دارد.