جامع البیان في الاحادیث المشترکة حول القرآن

موضوع:

قرآن و تفسیر

نویسنده: محمّد علی اسدی نسب

سال چاپ: 1383

معرفی:

کتاب حاضر که به روش علمی و موضوعی و پژوهشی تالیف شده، پنجمین اثر از مجموعی «سلسلی الاحادیث المشترکی» است که روایات مشترک اهل سنت و شیعی مربوط به علوم مختلف قرانی از جمله فضیلت سور و ایات که از برخی صحابه و ائمه اطهار(ع) روایت شده و نیز روایات مشترک مربوط به اسباب نزول آیات در ان گردآوری و تدوین شده است. بر این اساس مطالب کتاب در سه بخش کلی تنظیم شده است: الف) احادیث مشترک درباری قران؛ ب) احادیث مشترک درباری فضائل سور و آیات؛ ج) احادیث مشترک مربوط به اسباب نزول.

بخش اول شامل پانزده باب است که موضوعاتشان از این قرار است: نزول قرآن و تاریخ آن؛ برتری قران و عظمت اوصاف و ویژگیهایش؛ سلامت قران از تناقض و اختلاف؛ حرمت قران و اداب تعامل با ان؛ جایگاه قران در روز قیامت و افتخار تلاوت کنندی ان؛ تعلیم و تعلم قران؛ اداب ظاهری تلاوت قران؛ اداب باطنی تلاوت قران؛ ثواب و فضیلت تلاوت قران؛ ختم قران؛ مسائل مربوط به تفسیر و علوم قران؛ ادعیی مربوط به حفظ و تلاوت؛ و. . . .

بخش دوم شامل بیست و هشت فصل است که هر فصل شامل احادیث مشترک درباری فضائل یک سوره و در برخی موارد فضایل آیات است.

در بخش سوم کتاب، ابتدا مباحث مربوط به تعریف اسباب نزول، تفاوت میان سبب و شان نزول، اقسام اسباب، تعدد اسباب، و فواید شناخت اسباب نزول آمده است. پس از آن احادیث مشترک مربوط به سبب نزول هر سوره به طور مجزا درج شده است. پایان بخش کتاب فهرست، آیات، احادیث و آثار، اعلام، منابع و موضوعات کتاب است.