لباب النقول فی موافقات جامع الاصول لابن الاثیر الجزری (جلد۱)

موضوع:

حدیث و رجال

نویسنده: سید محمد حسین جلالی

سال چاپ: 1382

معرفی:

از بهترین راه ­ها و شیوه ­های محقق ساختن وحدت و تقریب حقیقی میان مسلمانان، عرضه میراث مکتوب اصیل اسلامی است. از آثاری که با این هدف منتشر شده، مجموعه کتاب­ هایی است با عنوان «لباب النقول فی جامع الاصول لابن الاثیر الجزری» که نویسنده در آنها، کتاب جامع الاصول ابن اثیرجامع احادیث صحاح سته – را اصل قرار داده و آن دسته از احادیث و اخبار این کتاب را که شیعه و اهل سنت در آنها با هم توافق دارند، در این تالیف فراهم آورده است.

جلد اول، پس از مقدمه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، مقدمه محقق و نویسنده رساله، با شرح مختصری درباره زندگی علمی ابن اثیر و کتاب جامع الاصول وی آغاز می شود. نویسنده در این اثر، ترتیب ابواب حدیثی را طبق حروف الفبا و مانند کتاب جامع الاصول قرار داده است.

در جلد اول، ابواب حدیثی ذیل حرف «همزه» تا حرف «دال» آمده است. این جلد با کتاب الایمان والاسلام آغاز می شود و به کتاب الدّین و آداب الوفاء خاتمه می‌یابد.

جلد دوم، بیست و هشت کتاب (بخش) حدیثی را در بر دارد. این کتاب­ ها به ترتیب حروف الفبا، ذیل حروف «ذال» تا «صاد» آمده است. جلد دوم از حرف «ذال» و کتاب فی الذکر آغاز می شود و به حرف «صاد»، کتاب فی الصفات خاتمه می یابد.

جلد سوم، بیست و سه کتاب (بخش) حدیثی را در بر دارد. این کتاب­ ها به ترتیب حروف الفبا، ذیل حروف «ضاد» تا «فاء» آمده است. جلد سوم از حرف «ضاد» و کتاب فی الضیافه آغاز شده و به حرف «فاء»، کتاب فی الفتن والاهواء والاختلاف خاتمه می‌یابد.

جلد چهارم، سی و نه کتاب (بخش) حدیثی را در بر دارد. این کتاب­ها به ترتیب حروف الفبا، ذیل حروف «قاف» تا «یاء» آمده است. جلد چهارم از حرف «قاف» و کتاب فی القدرآغاز می شود و به حرف «یاء»، کتاب الیمین خاتمه می‌یابد.