ما استدل به الحنفیة من آثار صهر ختم خیر البریة

موضوع:

فقه و اصول

نویسنده: محمد اسحاق مدنی

سال چاپ: 1377

معرفی:

وحدت امت اسلامی از مهم‌ترین واجبات در عصر حاضر است و هدف از تدوین این كتاب تحقق این مهم است. یكی از مذاهب چهارگانه اهل سنت، ‌مذهب حنفی می‌باشد كه پیشوای آن «ابو حنیفه» است. نویسنده در صدد تبیین گوشه‌هایی از جایگاه و منزلت آراء‌واندیشه‌های حضرت علی(ع) در نزد پیروان مذهب حنفی و نیز توجه آنان به گفتار و سیره حضرت در بین بزرگان صحابه است. البته این گفته به این معنا نیست كه دیگر مذاهب اهل سنت از احادیث آن حضرت بهره نبرده یا كمتر استفاده كرده‌اند یا اینكه حنفیان از روایات دیگر صحابه استفاده نكرده‌اند. بلكه مقصود این است كه حنفیان پیرو مكتب كوفه‌اند و مكتب كوفه مكتب علی(ع) است. و دلیل بر این كلمات صاحب كتاب المبسوط شمس الدین سرخسی است كه می‌گوید: فقه اهل كوفه بر مبنای فقه امام علی(ع) و فقه عبدالله بن مسعود است.

 كتاب كه توسط یكی از علماء بزرگ اهل سنت ایران نوشته شده است دارای چهار فصل می‏ باشد كه در فصل اول به عبادات از قبیل طهارت، نماز، زكات، روزه و حج می‏ پردازد و در هر یك از موارد ابتدا هر مسئله تعریف و توضیح داده می ‏شود و آنگاه فتاوایی كه با استناد به احادیث مروی از علی(ع) صادر شده است بیان و منابع آن احادیث در كتب اهل سنت در پاورقی ذكر شده است. و در پایان این فصل ابواب اعتكاف را نیز آورده است. فصل دوم به مباحثی چون: معاملات از قبیل نكاح و طلاق، ظهار، بیع، شركت و چندین كتاب فقهی دیگر پرداخته است و در فصل سوم مسائل و احكام عمومی فقه چون حدود و قصاص و جهاد و غصب و… فروعات آنها بیان شده و در اكثر موارد آنها حتی مسائل جزئی احكام احادیث را از علی(ع) به عنوان مستند اشاره نموده است.

 در فصل پایانی نیز به مسائل متفرقه چون حسبه، حبس، پوشیدن حریر، بازی شطرنج و بعضی از اخلاقیات چون عیادت مریض پرداخته است.