مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی

موضوع:

وحدت و تقریب

نویسنده: محمد مهدی آصفی

سال چاپ: 1385

معرفی:

از مهمترین موضوعات در حوزه مطالعات و تحقیقات انسانی در طول تاریخ بشر، موضوع حکومت بوده و هست که اندیشمندان و پژوهشگران در دوره ­های مختلف به پژوهش و نظریه پردازی در آن پرداخته اند. نظام حکومت دینی که در فلسفه بعثت انبیاء(ع) مطرح است یکی از مباحث مهم این موضوع می‌باشد. بحث حکومت دینی در قالب نظام ولایت فقیه و چگونگی سازگاری آن با نظام مردم سالار و نیز کارآمدی این نظام از موضوعات پژوهش های دامنه‌دار بوده و در نقد، تأیید یا رد آن، اثرات زیادی منتشر شده‌است.

کتاب حاضر که ترجمه کتاب ولایه الامر دراسه الفقهیه مقارنه است، یکی از آثار ارزشمند در این حوزه می‌باشد. از بارزترین ویژگی­ های این اثر می توان به مطالعات تطبیقی آن اشاره داشت که با بینشی فراتر از آنچه انتظار می‌رود نظریه حکومت دینی را با استناد به آثار عمده فقهی در دو مکتب شیعه و سنی در قالب روش ­های نوین علمی مورد مطالعه و تحقیق قرار داده است و می‌کوشد در تکوین یک نظریه فقهی عام پیرامون حکومت و سیادت، سهمی داشته باشد.

کتاب شامل مقدمه مترجم، مقدمه نویسنده و فصول: «اصالت حاکمیت و سیادت در اسلام» (اصالت حاکمیت در عقیده اسلامی – اصالت حاکمیت در فقه اسلامی)؛ «دلایل وجوب برپایی حکومت اسلامی و نصب حاکم» (قرآن کریم – سنت و . . .)؛ «شرط فقاهت حاکم» (شیوه بحث – روایات دال بر اختصاص ولایت به فقهاء)؛ «نصب حاکم در عصر غیبت» (نصب عام – شایستگی و . . .)؛ «بیعـت سیاسـی » (ریشه­ های لغوی بیعـت – بیعت در سیـره رسول اکرم(ص) و . . .)؛ «وحدت ولایـت و امامـت » (حکـم اولی- حکـم ثانـوی)؛ «خطوط کلی دولـت اسلامی» (ولایـت – اطاعـت و . . .)؛ «شورا» (شورا در قرآن – شورا در سیره رسول خدا(ص) – شورا در سیره اهل بیت(ع) و . . .) و «نصیحت» (نقش نصیحت در بافت ولایت و شبکه ارتباطات اجتماعی – رابطه دو جانبه فرد و ارتباطات اجتماعی و . . .)، و بخش منابع و مآخذ در پایان کتاب می‌باشد.